1%

Sprawozdanie za rok 2020

FinancialIntro201731877

BalanceSheet201731876

ProfitAndLoss201731876

AdditionalInfo201731877

ReportEssential201813381

Zobacz również

BalanceMicroSheet20161804 CommonInfo12263 AdditionalInfoBalance12264 ProfitAndLossForNonBus11757 ReportEssential201314924
BalanceSheet20172933 ReportEssential201320424 AdditionalInfo20172934 ProfitAndLoss20172933 FinancialIntro20172933
sprawozdanie-za-rok-2019 BalanceSheet201722688 ProfitAndLoss201722688 FinancialIntro201722689 AdditionalInfo201722689  
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego_13415 Bilans_13415 Rachunek zysków i strat_13415 Informacja dodatkowa_13416 Sprawozdanie merytoryczne_3775