1%

Metodologia pracy

Powstrzymywanie się tam gdzie jest to możliwe od stawiania diagnoz jako czynności ograniczającej zrozumienie osób wykluczonych przez osoby pomagające,

Zastosowanie szczególnego rodzaju relacji skutecznej w pomaganiu osobom wykluczonym społecznie – jest to relacja pozioma: partner – partner czy też ekspert – ekspert. Osoba, której pomagamy jest aktywnym uczestnikiem procesu pomagania i ma często decydujący glos – jest ekspertem od własnego życia,

Koncentracja na mocnych stronach zamiast na dysfunkcjach; koncentracja na przyszłości zamiast na przeszłości – tam gdzie jest to możliwe i konieczne,

„Oddawanie pomocy” – niezwykle ważna zasada pozwalająca osobom wykluczonym odzyskiwać wartość i własną godność poprzez pomaganie innym osobom wykluczonym, szczególnie tym znajdującym się jeszcze w trudnej sytuacji życiowej. Zasada ta dotyczy szczególnie osób bezdomnych i uzależnionych. Oddawanie pomocy to pomaganie sobie nawzajem; ludziom z bezpośredniego otoczenia oraz całej lokalnej społeczności,

Wprowadzanie tam gdzie jest to możliwe wspólnotowych form funkcjonowania pomocy/pomagania. Szczególnie dotyczy to wspólnot osób bezdomnych, wspólnot osób uzależnionych oraz bezdomnych matek z małymi dziećmi,

Rewitalizacja przestrzeni zmarginalizowanych i porzuconych; tworzenie w miejscach opuszczonych i zniszczonych ognisk kapitału ludzkiego,

Zastosowanie szerokiej oferty w procesie pomagania: od pomocy osłonowej i socjalnej, przez różnego rodzaju zajęcia szkoleniowe, treningowe, wykładowe, warsztatowe, artystyczne, pomoc prawną, aż po pomoc terapeutyczną o charakterze indywidualnym i grupowym,

Wykorzystanie działań o charakterze artystycznym w procesie pomagania osobom wykluczonym społecznie – wystawy, pracownie artystyczne, festiwal, czasopismo, inne.

Dobra współpraca z innymi instytucjami mogącymi pomóc osobie wykluczonej oraz edukacja dotycząca poruszania się po tych instytucjach kierowana do osób potrzebujących pomocy,

Zastosowanie piramidy potrzeb A. Maslowa do zrozumienia etapów pomagania osobie wykluczonej,

Powstrzymywanie się od ingerowania w problemy religijne i światopoglądowe osób wykluczonych społecznie,

Wykorzystywanie nowoczesnej wiedzy psychologicznej dotyczącej negocjacji, mediacji, asertywności, komunikacji, radzenia sobie ze stresem i innych w procesie pomagania.