1%

Mediacje/Nadzór

Centrum zasad Mediacje Kontakty pod nadzorem Cennik

Centrum zasad

Regulamin Centrum Mediacji Kontakt

 1. Centrum Mediacji Kontakt oferuje działania w zakresie mediacji i kontaktów rodzica z małoletnim dzieckiem pod nadzorem.
 2. Prowadzimy również działania terapeutyczne i edukacyjne wspierające rodziny w obliczu rozstania, rozwodu lub innym kryzysie.
  W ramach działań oferujemy terapię indywidualną, rodzinną, par, warsztaty dla rodziców, grupy socjoterapeutyczne dla młodzieży.
 3. Współpraca może zostać rozpoczęta na wniosek Sądu lub zainteresowanych stron.
 4. Centrum Mediacji dysponuje doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą psychologiczną i pedagogiczną oraz uprawnionymi mediatorami.
 5. Centrum Mediacji nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie Ośrodków.
 6. Przedstawiciele Centrum Mediacji nie wyrażają zgody na dokonywanie nagrań ich wizerunku za pomocą urządzeń audio – video, oraz ich udostępniania lub rozpowszechniania bez ich wiedzy w jakiejkolwiek postaci.
 7. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest tabela opłat dotycząca usług oferowanych przez Centrum Mediacji oraz klauzula o przetwarzaniu danych osobowych.
 8. W przypadku rozpoczęcia współpracy strony podpisują kontrakty dotyczące konkretnych usług oferowanych przez Centrum Mediacji.
 9. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z akceptacją tabeli opłat.
 10. Niewywiązywanie się z należności finansowych za korzystanie z oferty Centrum Mediacji przez kolejne dwa spotkania jest podstawą wystosowania przed sądowego nakazu zapłaty, a następnie skierowania sprawy do sądu.
 11. Naruszenie zasad regulaminu lub kontraktu może skutkować zerwaniem współpracy.

Mediacje

Mediacja

Mediacja jest to dobrowolny i poufny proces porozumiewania się stron będących w konflikcie, w obecności neutralnej i bezstronnej osoby mediatora. Celem mediacji jest stworzenie osobom będącym w konflikcie stronom warunków, które sprzyjają porozumieniu.

Korzyści płynące z mediacji:

Wpływ na wyrok
Spór pozostaje w rękach stron i strony same mają możliwość ustalenia wyroku.

Moc prawna ugody
Możliwość uzyskania ugody zatwierdzonej przez sąd bez postępowania.

Niskie koszty
Koszty mediacji są zdecydowanie niższe od kosztów postępowania sądowego i zastępstw profesjonalnych pełnomocników.

Poufność
Mediacja jest poufna, wszystko pozostaje między stronami. Mediator zachowuje tajemnicę nie zdradzając przebiegu postępowania mediacyjnego.

Czas postępowania
Postępowanie mediacyjne trwa zdecydowanie krócej od postępowania sądowego.

Bezstronność
Zadaniem mediatora jest bezstronność i równe traktowanie Stron.​

Elastyczność
Postępowanie mediacyjne jest szybsze. Nie ma skomplikowanego postępowania dowodowego. Strony współdecydują o terminach kolejnych spotkań.

Kontakty pod nadzorem

Regulamin spotkań rodziców z małoletnimi dziećmi w obecności przedstawicieli Centrum Mediacji Kontakt

Warunki realizacji, okoliczności poprzedzające

 1. Spotkania odbywają się na mocy decyzji Sądu z częstotliwością ustaloną przez Sąd, w  godzinach i w miejscach zaakceptowanych przez Rodziców i Centrum Mediacji.
 2. Rodzice zgłaszający chęć korzystania z Centrum Mediacji Kontakt w zakresie realizowania kontaktu z dzieckiem na terenie Centrum przechodzą wstępną weryfikację w drodze konsultacji ze specjalistą psychologiem lub pedagogiem Centrum.
 3. Oboje rodziców, których kontakty z dzieckiem zostały uregulowane sądownie na terenie Centrum przed przystąpieniem do ich realizacji odbywają indywidualnie konsultacje z przedstawicielem Centrum.
 4. Centrum dysponuje dwoma Ośrodkami umożliwiającymi realizację spotkań:
 • w dni powszednie w Cieszynie, ul. Ks, Janusza 3,
 • w weekendy i święta w Cieszynie, ul. Mała Łąka 17a,

  Spotkania można realizować w godzinach 8:00 – 19:00.
  Rejestrowanie przebiegu kontaktu rodzica z dzieckiem za pomocą kamery odbywa się  tylko na terenie ośrodka przy ul. Mała Łąka 17a.
 1. Koszt spotkań w obecności przedstawiciela Centrum ponoszą solidarnie rodzice lub opiekunowie dziecka zgodnie z tabelą opłat, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Wyjątek dotyczy sytuacji, w których Sąd w postanowieniu zobowiązał tylko jednego rodzica do ponoszenia kosztów realizacji kontaktów na terenie Centrum. Opłata za spotkanie powinna być zaksięgowana przed jego realizacją – co oznacza, że powinna być dokonana z wyprzedzeniem.
  Nie wywiązywanie się z opłat skutkuje zawieszeniem spotkań.
 2. Obserwatora spotkania wyznacza Koordynator Centrum i tylko do niego należy ostateczna decyzja dotycząca zmiany tej osoby.
 3. Koordynator Centrum decyduje o liczbie obserwatorów, która zależna jest od stanu emocjonalnego dziecka, rodzaju i nasilenia konfliktu stron.
 4. Centrum Mediacji Kontakt w ramach Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Ośrodków.

Zasady obowiązujące podczas spotkań

 1. Rodzice małoletnich przestrzegają podpisanego dobrowolnie wcześniej regulaminu.
 2. Podczas spotkań dziecko ma prawo do wyrażania swojego zdania i uczuć.
 3. Wszyscy uczestnicy spotkania mają na uwadze przede wszystkim dobro dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka odpowiada rodzic obecny podczas spotkania.
 5. W trakcie spotkań niedopuszczalne jest poruszanie spraw i problemów nie związanych  ze spotkaniami z dzieckiem.
 6. Spotkanie nie odbywa się jeżeli strony/jedna ze stron jest pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. 
 7. Spotkania odbywają się wyłącznie pomiędzy wcześniej zgłoszonymi osobami (rodzic-dziecko, opiekun – dziecko). Obecność innych osób (np. babcia) musi zostać uzgodniona ze stronami (drugi rodzic/opiekun).
 8. Ze względu na bezpieczeństwo emocjonalne dziecka i wyeliminowanie potencjalnych sytuacji konfliktowych wywołujących dyskomfort u dziecka w pomieszczeniu, w którym realizowane są spotkania może przebywać tylko ten rodzic, który realizuje spotkania mające na celu odbudowę prawidłowych relacji i więzi emocjonalnych z dzieckiem. Odstępstwem od tej zasady są regulacje zawarte w stosownym postanowieniu Sądu.
 9. Zmiany w ustalonych terminach winny odbywać się z odpowiednim wyprzedzeniem. W razie choroby lub innych ważnych przyczyn uniemożliwiających przybycie na spotkanie z dzieckiem rodzic zobowiązuje się do poinformowania o tym co najmniej 24 godziny wcześniej drugiego rodzica i Centrum, ustalając jednocześnie inny termin spotkania.  Odwołanie spotkania w dniu jego realizacji skutkuje koniecznością uiszczenia przez stronę je odwołującą opłaty w wysokości stawki za 1 godzinę spotkania. Odwołanie w czasie krótszym niż dwie godziny skutkuje koniecznością uiszczenia przez stronę odwołującą stawki jak za 2 godziny spotkania.
 10. Jeżeli w 3- ch kolejnych wyznaczonych przez Sąd terminach kontakty rodzica z dzieckiem nie zostały zrealizowane Centrum odstępuje od dalszej rezerwacji terminów kontaktów, informując o tym rodziców dziecka. Na wniosek rodzica Centrum utrzymuje rezerwacje kolejnych terminów spotkań, pomimo braku ich dotychczasowej realizacji, obciążając kosztami tej rezerwacji rodzica, który zwrócił się z takim wnioskiem.
 11. Złamanie regulaminu spotkań może skutkować odstąpieniem Centrum Mediacji Kontakt od zgody na ich realizację na terenie Centrum wraz ze stosownym wnioskiem do Sądu.

Zadania obserwatorów i rejestracja spotkań.

 1. Obserwator biorący udział w spotkaniu ma prawo interwencji z prawem do przerwania spotkania włącznie, jeśli zaistnieje sytuacja narażająca dobro dziecka (wywieranie presji, podważanie autorytetu drugiego rodzica, wciąganie dziecka w sprawy konfliktu).
 2. Zadaniem podejmowanych zadań przez Centrum w trakcie spotkań jest:
 • budowa relacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem,
 • pomoc w udrożnieniu komunikacji w sprawach dotyczących potrzeb i rozwoju dziecka,
 • pomoc w minimalizowaniu szkód ponoszonych przez dzieci w sytuacji istnienia konfliktu pomiędzy rodzicami,
 • wypracowanie zasad współpracy pomiędzy rodzicami w sprawach dotyczących dziecka,
 • wypracowanie pozytywnego planu wychowawczego.
 1. Osoba obserwująca spotkanie rodzica z dzieckiem dokumentuje przebieg spotkania poprzez prowadzenie notatek i/lub karty obserwacji przebiegu kontaktu rodzica  z dzieckiem. 
 2. Rejestrowanie przebiegu kontaktu rodzica z dzieckiem za pomocą kamery odbywa się w sytuacji wyraźnie wskazanej w postanowieniu Sądu regulującym kontakty rodzica z dzieckiem.
 3. Na wezwanie organów procesowych prowadzącego postępowanie w sprawie dotyczącej dziecka Centrum przygotowuje sprawozdanie/ opinię z przebiegu dotychczasowych kontaktów, koszty ponoszą solidarnie strony zgodnie z tabelą opłat. W przypadku opracowania opinii na wniosek jednego z rodziców ponosi on całkowite koszty sporządzenia dokumentu.
 4. Przedstawiciele Centrum nie wyrażają zgody na dokonywanie przez rodziców nagrań  ich wizerunku za pomocą urządzeń audio — video, a następnie ich udostępniania i rozpowszechniania bez ich wiedzy oraz z pominięciem ich wcześniejszej pisemnej zgody na tego rodzaju działania. Rodzice zobowiązują się do przestrzegania tej zasady.

Cennik

Tabela  opłat centrum mediacji kontakt

Mediacje
lp.Czynnościstawka za godzinę /całość
1Mediacje na wniosek stronStawka wg indywidualnych ustaleń 
2Mediacje na wniosek sąduWg Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 20.06.2016r.
3Spotkanie celem podpisania ugodyStawka wg indywidualnych ustaleń 
Spotkania rodziców/opiekunów z dzieckiem/ćmi – pod nadzorem
lp.Czynnościstawka za godzinę*/całośćopłata wnoszona przez jednego rodzica za godzinę spotkania*/za opinię
1

Spotkanie pierwszorazowe, kontakt indywidualny z każdym rodzicem

/do 30 minut/

bezpłatnebezpłatne
2

Spotkanie 1 rodzica z dzieckiem*

- pierwsza godzina
- kolejna godzina, każda, w ramach jednego spotkania

100,00 zł
80,00 zł
50,00 zł
40,00 zł
 

Spotkanie obojga rodziców z dzieckiem*

- pierwsza godzina
- kolejna godzina, każda w ramach jednego spotkania

120,00 zł
100,00 zł
60,00 zł
50,00 zł
Opracowanie opinii
4Przygotowanie opinii , informacji dla strony na wniosek strony 250,00 – 400,00 zł125,00 – 200,00 zł
5Przygotowanie opinii , informacji dla strony na wniosek sądu200,00 - 500,00 zł100,00 – 250,00 zł


* w sytuacji wymagającej większej liczby obserwatorów stawka może ulec podwyższeniu o 10,00zł za godzinę dla każdej ze stron
Obowiązuje od lutego 2020r.