1%

Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży

Wypoczynek letni „Półkolonie socjoterapeutyczne ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, pozostającej w trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej atrakcyjnego wypoczynku letniego oraz stworzenie dla nich alternatywnego do przeżywanego w domu rodzinnym sposobu spędzania czasu wolnego. Ponadto program wszystkich form wakacyjnego wypoczynku zakłada pracę terapeutyczną i socjoterapeutyczną z dziećmi.

Co roku w ramach organizacji wypoczynku letniego planujemy objąć minimum 70 dzieci trzema formami specjalistycznej opieki.

Bezpośrednimi odbiorcami wypoczynku letniego będą dzieci i młodzież z cieszyńskich szkół. W szczególności pragniemy trafić do dzieci, które pochodzą z rodzin z problemami uzależnień i przemocy, są zagrożone demoralizacją, wykazują zaburzenia emocjonalne i zachowania, jak również mają znaczące problemy szkolne. Uczestnikami wypoczynku letniego będą dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, które w ciągu roku szkolnego korzystają z naszych pracowni artystycznych i grup socjoterapeutycznych, a także korzystający z programów środowiskowych „Starszy Brat – Starsza Siostra” i „Douczanie” oraz Punktu konsultacyjnego do spraw narkomanii. Dzieci i młodzież objęte naszą działalnością pochodzą najczęściej z rodzin będących w trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej ze względu na niewydolność wychowawczą, uzależnienie od alkoholu któregoś z rodziców lub obojga z nich, przemoc domową i rozwód rodziców.

Projekt współfinansowany przez Gminę Cieszyn.

Zobacz również

Ul. Ks. Janusza 3, 43 - 400 Cieszyn Tel. (33) 479 53 54 Poniedziałek - 8.00 - 16.00 Wtorek -…
Punkt konsultacyjny ds. narkomanii jest prowadzony w Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii ?Kontakt" prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej ?Być Razem".…
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego_13415 Bilans_13415 Rachunek zysków i strat_13415 Informacja dodatkowa_13416 Sprawozdanie merytoryczne_3775