1%

Prowadzenie punktu ds. narkomanii

Punkt konsultacyjny ds. narkomanii jest prowadzony w Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii ?Kontakt” prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej ?Być Razem”. Działania Punktu skierowane są do osób eksperymentujących z narkotykami,  zagrożonych uzależnieniem lub już uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin.

Celem programu jest udzielanie specjalistycznej pomocy osobom eksperymentującym i uzależnionym od narkotyków w formie indywidualnych i rodzinnych sesji z terapeutą uzależnień i psychoterapeutą w Punkcie konsultacyjnym ds. narkomanii. Pomoc oferowana w Punkcie dotyczy diagnozy, konsultacji i ambulatoryjnej terapii uzależnień, a także psychoedukacji i wsparcia rodzin osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych. W ramach prowadzenia Punktu w 2013 roku będzie się odbywać 480 godzin dyżurów specjalisty uzależnień i 144 godziny konsultacji psychoterapeutycznych dla członków rodzin osób uzależnionych lub eksperymentujących z narkotykami. W Punkcie konsultacyjnym ds. narkomanii terapeuta uzależnień będzie pełnił dyżur średnio 10 godzin tygodniowo przez cały okres realizacji zadania, co ułatwi dostęp do profesjonalnej pomocy osobom eksperymentującym z narkotykami, uzależnionym i ich rodzinom. Rodziny dotknięte problemem używania środków psychoaktywnych oraz poszczególni ich członkowie będą mogli, jako osoby współuzależnione, skorzystać ze wsparcia, konsultacji i terapii z psychoterapeutą dyżurującym średnio 12 godzin miesięcznie.

Projekt współfinansowany przez Gminę Cieszyn.

Zobacz również

Ul. Ks. Janusza 3, 43 - 400 Cieszyn Tel. (33) 479 53 54 Poniedziałek - 8.00 - 16.00 Wtorek -…
Wypoczynek letni "Półkolonie socjoterapeutyczne" ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, pozostającej w trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej atrakcyjnego wypoczynku…
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego_13415 Bilans_13415 Rachunek zysków i strat_13415 Informacja dodatkowa_13416 Sprawozdanie merytoryczne_3775