1%

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

Kierownik: Joanna Bąk
ul. Mała Łąka 17a,
43 – 400 Cieszyn
Tel. 33 851 29 29
mail:  pow@bycrazem.com

Powstanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie jest wynikiem współpracy Stowarzyszenia z Powiatem Cieszyńskim oraz gminami Powiatu Cieszyńskiego. Placówka działa od roku 1999, wcześniej istniała jako Hostel „Przeciw Przemocy – Wyrównać Szanse”.

Zadanie – Powiatowy Ośrodek Wsparcia jest miejscem interwencyjnym. Jego podstawowym zadaniem jest przerwanie przemocy w rodzinie i minimalizowanie jej skutków, poprzez pomoc psychologiczną, pomoc prawną oraz udzielanie schronienia osobom i dzieciom. Celem schronienia jest ochrona przed osobą stosującą przemoc oraz uruchomienie działań w kierunku ekonomicznego i psychicznego usamodzielnienia.

Pomoc Psychologiczna i Prawna – W ramach Powiatowego Ośrodka Wsparcia prowadzone jest również poradnictwo psychologiczne oraz prawne dla osób, które nie wymagają schronienia – kobiet, mężczyzn i dzieci. Pomoc ta realizowana jest w trybie ambulatoryjnym, w dni robocze, w Powiatowym Ośrodku Wsparcia oraz w Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii „Kontakt”.

Godziny otwarcia – Ośrodek jest czynny całodobowo – co oznacza, że konsultacje oraz przyjęcia realizowane są każdego dnia tygodnia, 24 godziny na dobę. Biuro POW czynne jest w dni robocze w godzinach od 7.00 do 21.00.  W godzinach nocnych, w dni weekendowe i świąteczne dyżur pełnią pracownicy interwencyjni.

Zasady Przyjęcia – Okres pobytu wynosi maksymalnie 3 miesiące. Po tym okresie działania kontynuowane są w gminie pochodzenia lub innym ośrodku zabezpieczonym przez gminę. W sytuacjach wyjątkowych, pobyt można przedłużyć do okresu 6 miesięcy. Warunki przedłużenia pobytu ustalane są indywidualnie. Każda osoba objęta jest wsparciem psychologa, pracownika socjalnego oraz pomocą prawną. Każde dziecko mieszkające w POW pod opieką rodzica pozostaje w kontakcie z pedagogiem. Pobyt w POW stanowi element procedury Niebieskiej Karty i realizowany jest w ścisłej współpracy z Gminnymi Zespołami Interdyscyplinarnymi ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Przyjęcie do POW odbywa się bez skierowania, po uprzednim kontakcie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej miejsca zamieszkania. W sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia możliwe jest także przyjęcie bez wcześniejszego kontaktu z OPS.

Ośrodek dysponuje sześcioma pokojami: trzema 2-osobowymi i dwoma 4-osobowymi i jednym 5-osobowym. Do dyspozycji mieszkańców jest wspólna łazienka oraz w pełni wyposażona kuchnia, gdzie mogą samodzielnie przygotowywać posiłki dla siebie i dzieci.

Działania w ramach POW

Grupa Wsparcia – W POW odbywają się spotkania grupy wsparcia. Grupa ma formę cotygodniowych spotkań dla osób  doświadczających przemocy i współuzależnionych, ma charakter otwarty, można do niej dołączyć w każdym momencie po ówczesnym zgłoszeniu (tel. 33 851 29 29), Spotkania nie mają charakteru terapeutycznego, pełnią funkcję wspierającą i stanowią uzupełnienie terapii indywidualnej.

Telefon Zaufania ds. Przemocy w rodzinie 33 851 29 29 – Codziennie w godzinach od 19.00 do 7.00 rano, czynny jest telefon zaufania, przy którym dyżur pełnią przeszkoleni interwenci. Telefon zaufania jest anonimowy w obie strony – osoba dzwoniąca nie musi się przedstawiać, nie przedstawia się także interwent. Zadaniem telefonu nie jest uruchomienie pomocy ale wysłuchanie i wsparcie. Na wyraźne życzenie osoby dzwoniącej, interwent może udzielić informacji na temat możliwości działania i wspólnie opracować plan.

Nasze placówki