1%

O nas

Stowarzyszenie powstało w 1996 roku w odpowiedzi na bierność i instytucjonalizację systemu pomocy społecznej. Założycielami byli młodzi ludzie (pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, pracownicy socjalni, prawnicy, studenci), którzy nie znajdywali w istniejących instytucjach szeroko pojętej pomocy społecznej miejsca do realizacji swoich pomysłów na realną, skuteczną i systemową pomoc osobom potrzebującym. W 1997 roku Stowarzyszenie przy współpracy z Gminą Cieszyn i holenderskimi fundacjami uruchomiło swój pierwszy całodobowy ośrodek, który z dużym powodzeniem działa do dzisiaj pod nazwą Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „KONTAKT”. Ośrodek oferuje pomoc psychologiczną, prawną, grupy terapii zajęciowej, grupy wsparcia, grupy socjoterapeutyczne, grupy samopomocowe i zajęcia dla całych rodzin. W 1999 roku w ramach programu Rządu RP i ONZ Stowarzyszenie uruchomiło kolejne miejsce – Hostel dla kobiet i dzieci, ofiar przemocy i innych przestępstw „Przeciw Przemocy – Wyrównać Szanse”.

We współpracy z Gminą Cieszyn i Fundacją Pomocy Wzajemnej „Barka” z Poznania w 2001 roku członek Stowarzyszenia i dyrektor prowadzonych przez Stowarzyszenie placówek Mariusz Andrukiewicz założył – wspólnie z osobami bezdomnymi – pierwsze w Cieszynie miejsca schronienia i edukacji dla osób bezdomnych, które działają obecnie pod nazwą Centrum Edukacji Socjalnej wraz z dwoma Domami Wspólnoty. Kolejne miejsca Stowarzyszenia: Dom Matki i Dziecka – uruchomiony w czerwcu 2006 r., Młodzieżowy Klub „Graciarnia” – uruchomiony w październiku 2006 r oraz Centrum Wolontariatu domykają obecny system prowadzonych przez Stowarzyszenie ośrodków i domów. Ze Stowarzyszeniem stale współpracuje około 50 wolontariuszy – głównie studentów pracy socjalnej i pedagogiki – w różnych programach m.in. Starszy Brat – Starsza Siostra – program dla dzieci z rodzin niepełnych, „Nie bądź sam” – dla osób starszych, „Douczanie” dla dzieci z ubogich rodzin; organizują ogólnopolski Festiwal Sztuki Bezdomnej i wypoczynek letni dla dzieci.

Stowarzyszenie przygotowywało projekty, które dofinansowywane były m.in. przez Gminę Cieszyn, Urząd Wojewódzki w Katowicach, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Polsko – Amerykańską Fundację Wolności, Instytutu Spraw Publicznych, Narodową Agencję Programu „Młodzież”, Ministerstwo Kultury, Fundację PZU, Fundację J&S Pro Bono Poloniae, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Jako jedna z czterech organizacji w Polsce Stowarzyszenie realizowało program w ramach inicjatywy wspólnotowej UE „Daphne II” .

W 2007 roku Stowarzyszenie powołało Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”, która od maja 2008 roku prowadzi w Cieszynie przedsiębiorstwo socjalno – edukacyjne dla osób bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych. Przedsiębiorstwo uruchomione zostało we współpracy z Gminą Cieszyn dzięki projektowi zrealizowanemu w ramach ZPORR – „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych województwa śląskiego”.

Od początku istnienia Stowarzyszenie stało się ważnym partnerem Gminy w kreowaniu polityki społecznej na terenie miasta i wpisało się w system pomocy społecznej jako jego integralny i potrzebny element. Stowarzyszenie jest laureatem wielu konkursów (m.in. półfinalista konkursu Pro Publico Bono w 2000 r., wyróżnienie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za osiągnięcia w budowaniu demokracji lokalnej w Polsce w 2005 r., wyróżnienia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Związku Powiatów Polskich, Biskupa Tadeusza Rakoczego). W 2009 roku Stowarzyszenie zostało wyróżnione prestiżową Nagrodą Totus 2009 Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza” za owocne tworzenie więzi wśród osób wykluczonych społecznie i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Stowarzyszenie było wielokrotnie odwiedzane i badane w ramach projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”. Efektem uczestnictwa Stowarzyszenia w badaniach jest szczegółowa analiza środowiska zewnętrznego i wewnętrznego Stowarzyszenia. Stowarzyszenie znalazło się w grupie pięćdziesięciu organizacji uznanych za wzorcowe i umieszczonych w Atlasie Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej. Z pomocy Stowarzyszenia korzysta łącznie około 3000 osób rocznie (schronienie, pomoc żywnościowa, socjalna, psychologiczna, prawna, zatrudnienie w ramach robót publicznych, edukacja).