1%

Dom Matki i Dziecka „Słonecznik”

Kierownik: Joanna Kubecka
ul. Dworkowa 8, 
43 – 400 Cieszyn
tel. 33 858 02 82
mail: slonecznik@bycrazem.com

Dom Matki i Dziecka „Słonecznik” w Cieszynie to miejsce schronienia i wsparcia dla rodziców samotnie wychowujących dzieci oraz kobiet spodziewających się dziecka. 

Do Domu przyjmowani są samotni rodzice po wcześniejszym kontakcie z Ośrodkami Pomocy Społecznej . Po rozpatrzeniu sytuacji życiowej pracownik socjalny może wnioskować o przyjęcie do Domu Matki i Dziecka „Słonecznik”.

Do Domu nie są przyjmowane osoby niepełnoletnie, zaburzone psychicznie i uzależnione. Możliwe jest przyjęcie osób uzależnionych będących wyłącznie po zakończonych programach terapii.

Program pobytu dostosowywany jest indywidualnie do potrzeb i sytuacji życiowej samotnych rodziców. Zakłada realizację szczegółowych zadań zmierzających bądź do pełnego usamodzielnienia, bądź do powrotu do rodziny i nawiązanie nowych relacji opartych na wzajemnym szacunku. Jego głównym celem jest wspieranie macierzyństwa, ojcostwa, dbanie o szeroko rozumiany dobrostan dzieci oraz wzmacnianie więzi pomiędzy rodzicem a dzieckiem.

Program pobytu obejmuje:

 • zabezpieczenie podstawowych potrzeb
 • pomoc pedagoga, psychologa, prawnika, rehabilitanta, dietetyka, położnej;
 • wspieranie umiejętności wychowawczych oraz wzmacnianie więzi rodzic-dziecko;
 • wspieranie umiejętności społecznych;
 • wspieranie własnego rozwoju w zakresie edukacji i realizacji osobistych i zawodowych potrzeb i planów.

Czas pobytu również dostosowany jest indywidualnie – nie jest jednak dłuższy niż rok, a w wyjątkowych sytuacjach nie dłuższy niż dwa lata (w przypadku np. kontynuowania terapii lub nauki).

Dom Matki i Dziecka „Słonecznik” jest domem wspólnotowym- mieszkające w nim samotni rodzice wraz z dziećmi tworzą wspólnotę, w ramach której wspólnie gospodarują posiadanymi zasobami finansowymi, są współodpowiedzialne zarówno za atmosferę w domu, jak i jego stan techniczny, wspólnie spożywają posiłki, uczestniczą w finansowaniu bieżącej działalności domu, aktywnie angażują się w jego życie. Poprzez działanie we wspólnocie uczą się poprawnych zachowań prospołecznych, opartych na wzajemnej akceptacji i szacunku do drugiego człowieka, uczą się także odpowiedzialności za siebie i dziecko, rzetelnego wypełniania swoich obowiązków, systematyczności, punktualności.

W realizacji zadań, pracownicy Domu ściśle współpracują z kuratorem rodzinnym, pracownikiem socjalnym z rejonu pochodzenia, asystentem rodziny, funkcjonariuszem dzielnicowym, pedagogami w placówkach edukacyjnych oraz wolontariuszami.

 Dom „Słonecznik” dysponuje:

 • 6 pokojami mieszkalnymi – każda rodzina (rodzic wraz dziećmi) zajmuje osobny pokój;
 • w pełni wyposażoną kuchnią, przystosowaną do samodzielnego przygotowywania posiłków;
 • zapleczem sanitarnym, odpowiednim do pielęgnacji małego dziecka;
 • pokojem zabaw i pracy indywidualnej dla dzieci;
 • wyposażonym biurem;
 • zagospodarowanym ogrodem z placem zabaw.

Nasze placówki