1%

Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt”

Kierownik: Aneta Stachowiak-Zając
ul. Ks. Janusza 3, 
43 – 400 Cieszyn
tel. 33 479 54 55
mail: cpeitkontakt@bycrazem.com

To miejsce jest wewnętrzną jednostką organizacyjną Stowarzyszenia i jego pierwszą placówką. Jest kontynuacją działającego od 1997 roku Pozarządowego Centrum Pomocy Rodzinie. Budynek, w którym mieści się obecnie CPEiT „Kontakt”, został przekazany Stowarzyszeniu przez Zarząd Miasta Cieszyna w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony. Działalność ośrodka polega na profesjonalnym świadczeniu pomocy psychologicznej, prawnej, terapeutycznej dla osób potrzebujących – głównie dzieciom i młodzieży z rodzin zaniedbanych, kobietom żyjącym w związkach z osobami uzależnionymi, osobom doznającym przemocy; kształtowaniu aktywności twórczej w pracowniach artystycznych, organizowaniu obozów i wycieczek o charakterze socjoterapeutycznym, a także udzielaniu skutecznej pomocy interwencyjnej dla osób doświadczających przemocy. W związku z poszerzeniem działalności Stowarzyszenia CPEiT „Kontakt” stało się ośrodkiem o szczególnym charakterze (zapleczem edukacyjnym) i prowadzi obecnie kilka programów obejmujących pomocą różne środowiska.

Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt” realizuje pomoc prawną i psychologiczną dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w ramach Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.

 Realizowane Programy:

 • Program pomocy psychologicznej i prawnej
 • Program działań profilaktycznych
 • Program szkoleń i edukacji
 • Program pracowni artystycznych i Galeria „Kontakt”

Realizowane programy są wynikiem wieloletnich doświadczeń Stowarzyszenia w pracy z rodzinami borykającymi się z problemami: ubóstwa, bezrobocia, uzależnienia, przemocy, trudności wychowawczych, bezradności i wykluczenia społecznego. Są próbą stworzenia kompleksowej oferty pomocowej uwzględniającej aktywność wszystkich zainteresowanych stron na zasadzie partnerstwa.

Program pomocy psychologicznej i prawnej:

 • indywidualne poradnictwo prawne
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • interwencja kryzysowa
 • mediacja, terapia rodzin, terapia małżeństw
 • grupy rozwoju osobistego
 • grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży
 • grupy samopomocowe (AA i AI- Anon)

 Program działań profilaktycznych:

 • szkolenia i treningi dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, pedagogów
 • organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży – obozy socjoterapeutyczne, wycieczki
 •  Program szkoleń i edukacji:
 • organizacja szkoleń, treningów i warsztatów dla różnych środowisk zawodowych
 • inspirowanie i wsparcie grup samokształceniowych wśród osób pozbawionych dostępu do szeroko rozumianej edukacji
 • prowadzenie wykładów, prelekcji, sympozjów, konferencji

 Program pracowni artystycznych i Galeria „Kontakt”:

 • pracownie dla dzieci i młodzieży: , ceramiczna, plastyczna, taneczna
 • organizacja wystaw w Galerii „Kontakt”
 • organizacja plenerów, akcji artystycznych

Cieszyńskie Centrum Wolontariatu

Powstało w 2002 przy Centrum Profilaktyki i Terapii „Kontakt”. Początkowo było ściśle związane z jego działalnością oraz prowadzonymi przez ten ośrodek programami środowiskowymi: „Starszy Brat – Starsza Siostra” i „Nie bądź sam”. Jako wewnętrzna jednostka organizacyjna podlega pod CPEiT „Kontakt”.

Centrum Wolontariatu zajmuje się:

 • koordynacją programów środowiskowych i społeczno-kulturalnych
 • udzielaniem informacji o możliwości pracy wolontarystycznej
 • pomocą w określaniu predyspozycji dotyczących podjęcia pracy wolontarystycznej

– organizowaniem współpracy Stowarzyszenia „Być Razem” z wolontariuszami w oparciu o przepisy ustawy o organizacjach działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku

 • organizowaniem i prowadzeniem szkoleń dla wolontariuszy
 • superwizowaniem pracy wolontariuszy
 • tworzeniem bazy informacji o wolontariacie
 • promowaniem wolontariatu
 • współpracą z różnymi organizacjami i instytucjami z terenu gminy Cieszyn działającymi w obszarze edukacji, profilaktyki i pomocy społecznej
 • spotkaniami oraz publiczną informacją

Douczanki – Odrabianki – Douczanie ma na celu pomoc w nauce dzieciom ze szkoły podstawowej najbardziej tego potrzebującym, które mają zaległości w nauce lub po prostu nie radzą sobie z odrabianiem zadań domowych, a którym rodzice z różnych względów nie są w stanie pomóc w uporaniu się z tymi trudnościami. Ideą programu nie jest jednak tylko wspólne uczenie się i odrabianie lekcji, równie ważna jest nawiązująca się w trakcie takich spotkań relacja pomiędzy wolontariuszem, dzieckiem i pozostałymi uczestnikami. Douczanie odbywa się na terenie CPEiT „Kontakt” oraz w Centrum Wolontariatu.

Wolontariat w Domu Matki i Dziecka „Słonecznik” i Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie – Praca wolontariuszy w DMiD „Słonecznik” oraz w POW polega na dyżurowaniu w biurze lub na sprawowaniu opieki nad mieszkającymi tam dziećmi. Wolontariusze spędzają z dziećmi czas w sposób twórczy i aktywny: organizują zabawy i gry ruchowe, wspólnie rysują, układają puzzle, poprzez zabawę uczą liczenia i czytania. Te działania wspomagają dzieci w rozwoju fizycznym, intelektualnym oraz emocjonalnym. Pomagają także kształtować właściwe wzorce zachowań oraz wspierają matki, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Spotkania odbywają się na terenie ośrodków, zazwyczaj raz w tygodniu i trwają ok. 2 godzin.

Nasze placówki